1/17
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Manifestacja Miłości
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy: Manifestacja Miłości, działający pod adresem:
www.manifestacjamilosci.pl, prowadzony jest przez: Ewa Plucińska, z siedzibą
w/przy: ul. Noskowskiego 4/165 58-506 Jelenia Góra, działający pod numerem NIP:
________.
2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania
zakupów w sklepie internetowym: Manifestacja Miłości, a w szczególności zasady
i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak
również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez
Konsumenta.
3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest
regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są
obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem
zakupu.
5. Każdy Klient zobowiązany jest przestrzegać postanowienia Regulaminu.
Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie
złożenia zamówienia.
6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie,
klikając na stronie internetowej Sklepu: www.manifestacjamilosci.pl w hiperlink:
„Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu:
www.manifestacjamilosci.pl, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia
umowy, w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U.
z 2023 r. poz. 1610, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę
dostawy treści lub usługi cyfrowej za cenę i na warunkach określonych w opisie.
2/17
2. DEFINICJE
Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług
Sklepu przez Klientów.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu,
niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę
cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla
tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dla
celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia
wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do
Konsumentów, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat
(pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna
oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne
przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za
pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie
treści lub usług cyfrowych do Koszyka oraz określenie niektórych warunków
Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta treści
lub usługi cyfrowe oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji
danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.
Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną:
www.manifestacjamilosci.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od
Sprzedawcy treści lub usługi cyfrowe.
Sprzedawca – Ewa Plucińska, z siedzibą w/przy: ul. Noskowskiego 4/165 58-506
Jelenia Góra, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje
sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę
cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
3/17
Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Konsumentowi na wytwarzanie,
przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; wspólne
korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone
przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi bądź inne formy interakcji za
pomocą danych w postaci cyfrowej np. usługi wymiany treści wideo i audio oraz
inne usługi przechowywania plików online, edycja tekstów lub gry oferowane
w chmurze, usługi przechowywania danych w chmurze, poczty elektronicznej,
mediów społecznościowych i aplikacji działających w oparciu o chmury.
Produkt – każdy towar lub usługa, w tym nieruchomości, usługi cyfrowe i treści
cyfrowe, a także prawa i obowiązki.
Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia
sieciowe, wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści
cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
Integracja – połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami
środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu
zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru
ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane
do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju,
bez konieczności ich przekształcania.
Funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do
pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
Interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do
współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż
te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru
tego samego rodzaju.
Internetowa platforma handlowa – usługa korzystająca z oprogramowania,
w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji,
obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia
się Konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość
lub osobom fizycznym, niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na
odległość z innymi osobami fizycznymi, niebędącymi przedsiębiorcami.
Dostawca internetowej platformy handlowej – przedsiębiorca, który obsługuje
internetową platformę handlową, dostarcza podmiotom internetową platformę
handlową lub umożliwia korzystanie z tej platformy.
Umowa – umowa sprzedaży dostawy treści lub usług cyfrowych na odległość,
4/17
zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz
Zamówień.
3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Główne parametry, decydujące o plasowaniu ofert, przedstawionych
Konsumentowi w wyniku wyszukiwania, przedstawiane również w bezpośrednim
powiązaniu z daną ofertą, w widoczny sposób, są następujące:
________
3. Sklep oznacza oferty sponsorowane oraz płatne reklamy. Informacje te są
przedstawiane w bezpośrednim powiązaniu z danym wynikiem wyszukiwania,
w widoczny sposób, który wyróżnia się z ogólnego interfejsu.
4. Sprzedawca stosuje indywidualne dostosowanie cen proponowanych ofert, na
podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
5. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany
jest zapłacić, zawierającą należny podatek (cena brutto).
6. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza
uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje
Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie
Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej
zgody Konsumenta.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, znajdujących się w Sklepie,
wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania
akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
8. W razie wprowadzenia promocji, Sklep informuje Klientów o najniższej cenie
Produktu z ostatnich 30 dni. Jeśli Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni, cena
przed promocją to najniższa cena od momentu wprowadzenia Produktu do Sklepu.
Informacje te są przedstawiane obok ceny promocyjnej Produktu.
9. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza
Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.manifestacjamilosci.pl
lub e-mailowo na adres: manifestacjamilosci@gmail.com, 7 dni w tygodniu, 24
5/17
godziny na dobę.
10. Zamówienie Produktu realizuje się poprzez wybranie treści lub usługi cyfrowej,
którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”,
znajdującego się przy opisie Produktu, a następnie, z poziomu „KOSZYK”,
znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym
wyboru formy zapłaty za wybrany Produkt, a następnie kliknięcie potwierdzenia
zakupu.
11. Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powinni zaznaczyć, już w chwili
składania zamówienia Produktów, że zakup nie ma dla nich charakteru
zawodowego.
12. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na
swój adres e-mail, podany w Formularzu Zamówienia.
13. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się
proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się
maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez
Sprzedawcę.
b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym –
rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie
bankowym Sklepu.
14. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane 24 godziny na dobę, bez
względu na dzień tygodnia.
15. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest
rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego
otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
16. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta
zostanie również wystawiona i wysłana Klientowi faktura VAT (art. 106b ust. 3
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1570, ze zm.).
17. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
a) E-mail – manifestacjamilosci@gmail.com
b) Telefon – ________
6/17
c) Adres korespondencyjny – ________
d) Adres w celu realizacji odstąpienia od Umowy: ________
18. Sprzedawca nie weryfikuje autentyczności recenzji Klientów na temat
zakupionych w Sklepie Produktów.
19. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową
niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że Strony postanowiły inaczej. Treść
cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który
pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej,
zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu,
które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie
urządzenie, uzyskali do niej dostęp. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną
w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument
wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
20. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie
lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Strony terminie, Konsument
może odstąpić od Umowy.
21. Konsument może odstąpić od Umowy, bez wzywania do dostarczenia treści
cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
a) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;
b) Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy
wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył
ich w tym terminie.
22. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących
zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej z Umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas dostarczania treści
cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w Umowie, na podstawie której dostarczanie
następuje w sposób ciągły, lub zasadnie oczekiwany przez Konsumenta,
uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są
wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter Umowy, jeżeli Umowa przewiduje
dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
23. Brak zainstalowania przez Konsumenta w rozsądnym czasie aktualizacji,
dostarczonych przez Sprzedawcę jest równoznaczny z brakiem odpowiedzialności
Sprzedawcy za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową,
wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli Sprzedawca poinformował
7/17
Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania oraz gdy
niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów
w instrukcji instalacji, dostarczonej przez Sprzedawcę.
24. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji, dostępnej
w chwili zawarcia Umowy, chyba że Strony postanowiły inaczej.
4. REALIZACJA PŁATNOŚCI
1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
1) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;
2) przelewem;
2. Szczegółowe zasady i warunki dokonywania płatności za pośrednictwem banków
lub innych dostępnych serwisów określają właściwe regulaminy odpowiednich
banków i serwisów.
3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia
opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty
złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca
i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko
numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty,
przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu:
manifestacjamilosci@gmail.com (e-mail), ________ (tel), ________ (adres).
5. REKLAMACJA
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej
lub usługi cyfrowej, dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał
w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch (2) lat od tej chwili.
Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową,
który ujawnił się przed upływem roku (1) od chwili dostarczenia treści cyfrowej
lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej
lub usługi cyfrowej, dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się
w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że
brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową wystąpił w tym czasie,
jeżeli w tym czasie się ujawnił. Czas ten nie może być krótszy niż dwa (2) lata od
8/17
chwili dostarczenia Produktu z elementami cyfrowymi.
3. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument żąda
doprowadzenia do ich zgodności z Umową, wysyłając e-mail na adres Sprzedawcy:
manifestacjamilosci@gmail.com, informując Sprzedawcę telefonicznie, dzwoniąc
pod numer telefonu Sprzedawcy: ________, informując Sprzedawcę wysyłając
informację pocztą tradycyjną lub osobiście, pod adresem Sprzedawcy: ________.
4. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności
z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został
poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych
niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są
wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do
zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
5. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
do zgodności z Umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów dla Sprzedawcy.
6. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową
jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
b) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności
z Umową;
c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową występuje nadal,
mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową
do zgodności z Umową;
d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest na tyle
istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową
w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
7. Obniżona cena pozostanie w takiej proporcji do ceny, wynikającej z Umowy,
w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, niezgodnych z Umową,
pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, zgodnych z Umową.
8. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa
cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej
9/17
lub usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności
treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest istotny.
9. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie wykorzysta treści innych, niż dane
osobowe, dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania
z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, dostarczonych przez Sprzedawcę,
z wyjątkiem treści, które:
a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową,
które stanowiły przedmiot Umowy;
b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści
cyfrowych lub usługi cyfrowej, dostarczonych przez Sprzedawcę;
c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać
z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie
niewspółmiernych wysiłków;
d) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami,
którzy nadal mogą z nich korzystać. Sprzedawca na żądanie Konsumenta
udostępnia mu treści inne, niż dane osobowe, które zostały dostarczone
lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych
lub usługi cyfrowej, dostarczonych przez Sprzedawcę.
10. Sprzedawca żąda zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść
cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta
o odstąpieniu od Umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt
Sprzedawcy.
11. Sprzedawca nie będzie żądać zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa
lub usługa cyfrowa były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od
Umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
12. Sprzedawca zwróci cenę jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze
cyfrowej, niezgodnej z Umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których
obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.
13. Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę należną wskutek skorzystania z prawa
odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie
czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od
Umowy lub obniżeniu ceny, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
14. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę
10/17
gwarancji na zakupione Produkty, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.
6. PRAWO ODSTĄPIENIA
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U.
z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od Umowy dotyczącej
Produktów, zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne
oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania
Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta) otrzymania Usługi, treści
lub usługi cyfrowej. Termin ten uważa się za zachowany, jeśli Konsument wyśle
oświadczenia, przed jego upływem.
2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres: ul.
Noskowskiego 4/165 58-506 Jelenia Góra.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca, od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy nie wykorzysta treści innych,
niż dane osobowe, dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie
korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, dostarczonych przez
Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową,
które stanowiły przedmiot Umowy;
b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści
cyfrowych lub usługi cyfrowej, dostarczonych przez Sprzedawcę;
c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać
z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie
niewspółmiernych wysiłków;
d) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami,
którzy nadal mogą z nich korzystać. Sprzedawca na żądanie Konsumenta
udostępnia mu treści inne, niż dane osobowe, które zostały dostarczone
lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych
lub usługi cyfrowej, dostarczonych przez Sprzedawcę.
5. Sprzedawca udostępni Konsumentowi treści cyfrowe nieodpłatnie, bez
przeszkód, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie,
11/17
przeznaczonym do odczytu maszynowego.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument nie będzie mógł korzystać
z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, ani udostępniania ich osobom trzecim,
w szczególności nie będzie miał dostępu do treści cyfrowych lub usług cyfrowych
oraz jego konto zostanie zablokowane.
7. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności.
8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
c) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
d) o dostarczanie Towarów z elementami cyfrowymi, usług cyfrowych lub treści
cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest
zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za
wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę
utraci prawo do odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości,
a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie;
e) zawartej w drodze aukcji publicznej;
f) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi
12/17
lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi;
g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał
w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy
dodatkowo inne usługi, niż te, których wykonania Konsument żądał,
lub dostarcza towary inne, niż części zamienne, niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od Umowy przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych Usług lub Towarów;
h) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny,
w przypadku, w którym Konsument wyraźnie zażądął od Sprzedawcy, aby
przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni
wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
11. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentom
oraz Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta.
7. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego
przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.
Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się
pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego,
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do
którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
dostępny jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
Internetowej platformy ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów” nie
znajduje zastosowania wobec Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
13/17
1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez
niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez
Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych,
w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), Dz.Urz.UE L 119, 4 maja 2016, str. 1–88.
2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas
korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane
podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy.
4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), Dz.Urz.UE L 119, 4 maja 2016, str. 1–88 ma prawo dostępu do swoich
danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca
zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności
zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania Umowy sprzedaży
Produktów, znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na
stronie internetowej Sklepu: www.manifestacjamilosci.pl, w zakładce: „Regulamin
Sklepu”.
4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń
pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej,
umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail,
14/17
umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie
Sklepu treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego
Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami
Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi
konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
8. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta, niż postanowienia
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
287, ze zm.) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
9. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było
lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu
w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią
nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej
oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych
luk w Regulaminie.
Załącznik 1: Formularz odstąpienia od zawartej Umowy przez Konsumenta oraz
Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta
Miasto/Wieś: ___________, dnia: __________ r.
Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:
Imię i nazwisko: ________________
Adres: ________________
E-mail: ________________
Tel: ________________
Przedsiębiorca:
Nazwa: Manifestacja Miłości
15/17
Adres: ________
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA LUB
PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA
Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:
Art. 27 ustawy o prawach konsumenta
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.
33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej na:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej,
wynikającej z odstąpienia od umowy: _______________ zł (słownie:
_____________________________________________), którą należy przelać na następujący
numer rachunku bankowego: _________________________.
Pouczenie:
Konsument, jak również Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, ma prawo
odstąpić od Umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w
16/17
przypadku Umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania
lub zwykłego pobytu Konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni. Termin do
odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub w
którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy/partii rzeczy lub części lub w
którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła
w posiadanie rzeczy/partii lub części, a w przypadku Umowy zawartej podczas
nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta
albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia wejścia w posiadanie tej rzeczy/partii
rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować
Sprzedawcę, tj. Manifestacja Miłości, pod adresem: ________, na adres e-mail:
manifestacjamilosci@gmail.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy
w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą
elektroniczną. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od
Umowy, dołączonego do niniejszego Regulaminu, co nie jest obowiązkowe. Termin
uważa się za zachowany, gdy Konsument wysłał informację, dotyczącą wykonania
przysługującego prawa odstąpienia od Umowy, przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta
sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy i zwykły sposób dostarczenia,
oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o chęci skorzystania
z prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu
tego samego sposobu płatności, który został użyty przez Konsumenta w pierwotnej
transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie –
w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym
zwrotem.
W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy,
Sprzedawca nie będzie wykorzystywał treści innych, niż dane osobowe,
dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta, w trakcie korzystania z treści
cyfrowych lub usługi cyfrowej, z wyjątkiem treści, które są użyteczne wyłącznie
w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;
dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych
lub usługi cyfrowej, dostarczonych przez Sprzedawcę; zostały połączone przez
Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać
wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; zostały wytworzone
przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich
korzystać. Sprzedawca uniemożliwi Konsumentowi dalsze korzystanie z treści
17/17
cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności poprzez odmówienie Konsumentowi
dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta
użytkownika.
Z wyrazami szacunku
__________________
(własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta)